ADATVÉDELMI ÁTTEKINTÉS

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

1. BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE illetve az INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII. TÖRVÉNY előírja, hogy az Adatkezelőknek megfelelő intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan előzetes tájékoztatást nyújtsanak, azt tömör, átlátható és érthető formában biztosítsák, illetve hogy elősegítsék az érintettek jogainak a gyakorlását. Ez a tájékoztató e jogszabályi kötelezettségen alapul.

2. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzéksz
Adószám:
E-mail cím:
Honlap:
(a továbbiakban: Társaság)

3. ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)


Cégnév: DeriCom Informatikai Kft
Székhely: 1095 Budapest, Ipar utca 2/B. 2. em. 13.
Cégjegyzéksz. 01-09-687394
Adószám: 12461828-2-43
E-mail cím: info@dericom.hu;
Honlap: www.dericom.hu,


Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása, ezért ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

A Társaság weboldalának működtetéséhez tárhely-szolgáltatást vesz igénybe.

 

Tárhely-szolgáltató adatai:
Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Cégjegyzéksz.: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42
E-mail cím: info@tarhely.eu
Honlap: www.tarhely.eu


A Társaság az adó és számviteli kötelezettségei illetve munkajogi és bérszámfejtési feladatainak a teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe.

 

Könyviteli szolgáltatónk adatai:
Cégnév:
Székhely:
Reg.szám:
Adószám:
E-mail cím:

A Társaság az igénybe vett adatfeldolgozókkal írásos megállapodással rendelkezik, mely megfelelő
technikai és jogi garanciákat biztosít az átadott adatok feldolgozásának vonatkozásában.

4. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

(1) A munkavállalóinkról csak olyan adatokat tartunk nyilván és csak olyan alkalmassági vizsgálatokon való részvételt kérünk, amelyek az adott munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, valamint a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik. Az e körbe tartozó adatkezelés a Munka törvénykönyvén és a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítésén alapul.

(2) A Társaság munkáltatói jogos érdekeinek érvényesítése (Rendelet 6. cikk (1) bekezdése f)) jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

 név
 születési név,
 születési ideje,
 anyja neve,
 lakcíme,
 állampolgársága,
 adóazonosító jele,
 TAJ száma,
 nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 telefonszám,
 e-mail cím,
 személyi igazolvány száma,
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
 bankszámlaszáma,
 online azonosító (ha van)
 munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,
 munkakör,
 iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány másolata,
 fénykép,
 önéletrajz,
 munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,
 a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása
alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,
 a munkavállaló munkájának értékelése,
 a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,
 a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,
 magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár
megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,
 külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló
dokumentumának megnevezését és száma,
 munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat;

(3) Betegségre és szakszervezeti tagságára vonatkozó adatokat a Társaság csak a Munka Törvénykönyvben meghatározott jog, vagy kötelezettség teljesítése céljából kezel.

(4) A munkavállalók személyes adatai tekintetében címzett a munkáltató vezetője, aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója és a Társaság munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

(5) A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év, kivéve, ha jogszabály ettől eltérő módon rendelkezik.


ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

(1) A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmazunk, amelyet a munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. A vizsgálat előtt a munkavállaló részletesen tájékoztatást kap többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. Amennyiben a vizsgálat elvégzését jogszabály írja elő, akkor tájékoztatjuk a munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.

(2) A munkaalkalmasságra, felkészültségre irányuló tesztlapokat a munkáltató mind a munkaviszony létesítése előtt, mind pedig a munkaviszony fennállása alatt kitöltethet a munkavállalókkal.

(3) A kezelhető személyes adatok köre: a munkaköri alkalmasság ténye, és az ehhez szükséges feltételek.

(4) Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi megfelelés és/vagy a munkáltató jogos érdeke.

(5) A személyes adatok kezelésének célja: munkaviszony létesítése, fenntartása, munkakör betöltése.

(6) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A vizsgálat eredményt a vizsgált munkavállalók, illetve a vizsgálatot végző szakember ismerhetik meg. A munkáltató csak azt az információt kapja meg, hogy a vizsgált személy a munkára alkalmas-e vagy sem, illetve milyen feltételek biztosítandók ehhez. A vizsgálat részleteit, illetve annak teljes dokumentációját azonban a munkáltató nem ismerheti meg.

(7) A személyes adatok kezelésének időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése

(1) A kezelt személyes adatok köre:
 név,
 születési idő, hely,
 anyja neve,
 lakcím,
 képesítési adatok,
 fénykép,
 telefonszám,
 e-mail cím,
 korábbi munkahelyek

(2) Az adatkezelés célja jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése.
(3) Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
(4) A személyes adatok címzettje a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.
(5) A személyes adatokat a jelentkezés elbírálásáig tároljuk, és azon jelentkezők személyes adatit, akik nem kerültek kiválasztásra ezt követően töröljük. A Társaság csak az érintett egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizi meg ezen túlmenően is a személyes adatokat.

5. SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, üzleti kapcsolattartás céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy személyes adatait.
(1) A kezelt személyes adatok köre:
 név,
 születési név,
 születési idő, hely
 anyja neve,
 cím,
 adóazonosító jel és vagy adószám,
 vállalkozói, őstermelői igazolvány szám,
 személyi igazolvány szám,
 telefonszám,
 e-mail cím,
 bankszámlaszám,
 online azonosító

(2) A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

(3) A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve ha jogszabály ettől eltérő módon rendelkezik.

(4) Az az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

(5) A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása, üzleti kapcsolattartás céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai.

A kezelt személyes adatok köre:

 a természetes személy neve,
 címe,
 telefonszáma,
 e-mail címe,
 online azonosítója

(6) A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

(7) A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év, kivéve ha jogszabály ettől eltérő módon rendelkezik.

(8) A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

6. LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően a Társaság is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookiek tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait.

(2) A Társaság honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
 az látogató által használt IP cím,
 a böngésző típusa,
 a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 látogatás időpontja,
 a meglátogatott (al)oldal,
 funkció vagy szolgáltatás.

A Társaság honlapján alkalmazott sütik

(1) Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

(2) Hozzájárulást igénylő sütik
Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása, célja a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja.

A Társaság weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalunkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépének vagy böngészésre használt más eszközének a böngészőjében maradnak, illetve a látogató bármikor törölheti őket.

7. A TÁRSASÁGGAL EGYÉB ÚTON KÖZÖLT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Egyéb kapcsolat felvétel alkalmával bármely személy a Társaságnak bármely saját személyes adatát megadhatja. Az adatkezelés célja a kapcsolat felvétel céljának teljesítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

A 16. évet még el nem érő kiskorú esetén az adatszolgáltatás a törvényes képviselőjének jóváhagyásával történhet. A jóváhagyás tekintetében élünk az érintett jogkövető magatartásának vélelmével.

Felhívjuk a részünkre adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok tárolásának az ideje a cél teljesüléséig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig) tart, kivéve, ha jogszabály a további őrzésüket írja elő.

A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói.

8. JOGKÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Kifizetői adatkezelés

(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017:CL törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

(2) A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői)
feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

9. A LEVÉLTÁRI TÖRVÉNY SZERINT MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOKRA VONATKOZÓ ADATKEZELÉS

(1) A Társaság jogi kötelezettsége teljesítése jogcímén kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (Levéltári törvény) szerint maradandó értékűnek minősülő iratait abból a célból, hogy a Társaság irattári anyagának maradandó értékű része épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon. Az adattárolás ideje:
a közlevéltár részére történő átadásig.

(2) A személyes adatok címzettjeire és az adatkezelés egyéb kérdéseire a Levéltári törvény irányadó.

10. AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓI

(1) A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

(2) A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

(3) A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

(4) A Társaság az adatkezelés során
megőrzi

biztosítja

(5) Az adatok tárolása, kezelése un. adatbázis-szerver segítségével történik. A felhasználó fiókhoz tartozó jelszavakat az arra jogosultsággal rendelkező munkatárs osztja ki, aki a munkaszerződésében szabályozott bizalmassággal kezeli azokat.

(6) Az adatokat tároló szerver és a szerver-kliens közötti kommunikációs csatorna is több szinten védve van az illetéktelen behatolás ellen. Továbbá a szervereket erős tűzfal és egy, a legújabb biztonsági technológiát alkalmazó védelmi rendszer is védi az illetéktelen behatolók ellen.

11. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott, kapcsolódó információkhoz hozzájusson. (Rendelet 15. cikk).

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.
(Rendelet 18. cikk)

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. (Rendelet 20. cikk)

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. (Rendelet 21. cikk)

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. (Rendelet 22. cikk)

Korlátozások
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén. (Rendelet 23. cikk)

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk)

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)

12. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, INTÉZKEDÉSEK

Az érintettek kérelmüket előterjeszthetik


A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.